Inklusionstilbud

Inklusionsarbejdet på KIES har i hovedtræk 5 forskellige arbejdstitler

  • Holddeling
  • To-lærertimer
  • Læsetræning
  • Struktur
  • Forældrekontakt

Holddeling

Holddeling sker i alle timer i alle skolefagene. Ved skolestart på KIES testes eleverne i matematik, enkelte læsetestes i dansk/screenes ud fra afgangsprøverne og endelig efter samtale med eleven om niveau. Generelt laves et c-hold til de elever som er særligt udfordrede imens det varierer fra fag til fag om der laves a, b og c hold eller om a og b blandes.

To-lærertimer

To-lærertimer lægges på de hold, hvor der er særlige udfordringer og hvor der kræves ekstra opmærksomhed ud over det, holddelingen kan mønstre. De to lærere samarbejder om at ”ramme alle elever” og deres individuelle udfordringer. Det vil ofte være at variere undervisningen for at øge motivation, arbejdsglæde og forståelse. Yderligere holddeling kan i nogle tilfælde være en rigtig god, alternativ løsning.

Læsetræning

Læsetræning sker i stedet for dele af valgfagsblokkene og kan variere imellem 1-3 timer ugentligt. Der vil være tale om et lille hold for imellem 2 og 6 elever. Afhængigt af læseudfordringsgraden tilrettelægges en støtte til eleverne, så lektierne kan udryddes, ofte med særligt fokus på læseudfordringen. Eleverne trænes desuden i frilæsning og teksterne er gerne dem, som også anvendes i danskundervisningen. Andre tekster kan også komme på tale for særligt at træne læsehastighed, læseforståelse eller læseglæde.

Eleverne i læsetræning får også træning i at anvende deres IT rygsæk, hvis de har en sådan. Der scannes tekster, hvis lektien ligger som fotokopier og eleverne opmuntres til sparring med andre IT-rygsækanvendere om, hvordan de udnytter hjælpemidlerne i forhold til den forestående lektie.

Struktur

De elever som desuden er udfordret i strukturforståelse (skemalæsning, kalenderlæsning mv.), er særligt følsomme overfor skemaændringer og opbrud og dem har vi særligt øje på enkeltvis, selv om de ofte er at finde i de andre inklusionstilbud. De tilbydes med mellemrum individuelle timer/opmærksomhed af en lærer som personalegruppen har peget på. Det kan være faste timer i skemaet eller periodevis afhængig af udfordringstypen. Tiden anvendes til samtaler med eleverne om det, der opleves som svært, og eleven tilbydes hjælp/støtte/råd til at overkomme/bearbejde udfordringen.

Forældrekontakt

Forældre opfordres til at dele information om støtteundervisning fra tidligere skolegang med KIES. Hvis eleven har modtaget støtteundervisning tidligere, vil KIES gerne informeres i god tid inden eleven starter på KIES. Hvilke fag/udfordringer er der tale om? Hvordan er støtten blevet givet? I hvilket omfang er der tale om? Ligger der testresultater og har PPR været involveret?

Det kan være at udfordringen viser sig at være uden for KIES’ styrkeområder, og forældre vil disse tilfælde blive taget ind til en særskilt samtale herom inden skolestart.

Forældrekontakt er central i planlægning af et godt efterskoleophold. Hjemmet bliver inddraget i prioriteringerne af valgfag og tilbudsfag, hvis en læseudfordring er vurderet særlig svær. Der indledes på baggrund heraf en dialog med forældre om evt. tidligere skolegang og støtteundervisning. En opprioritering af eventuel læsetræning på bekostning af andre valgfag eller tilbudsfag indgås i samråd med forældre, eleven selv og personalet.

Inklusionårhjul

Periode 1. Sommerferie- efterårsferie

Testning af elever, holddeling og to-lærer tildeling, opstart af læsetræning. Udarbejdelse af inklusionsaftaler med forældre.

Periode 2. Efterårsferie- Påske

Justering af holdinddeling og læsetræningshold. Gennemførelse af terminsprøver. Oversigt over elever der skal have ekstra tid til prøverne. Justering af særlige behov. Indsamling af inklusionsaftaler.

Periode 3. Påske- sommerferie

Justering af holdinddeling og læsetræningshold. Gennemførelse af afgangsprøver . Oversigt over elever der skal have ekstra tid til prøverne. Justering af særlige behov.

Har du brug for vi kontakter dig?

Udfyld formularen ved siden af og vi ringer dig op

Ring mig op

Denne formular indsamler navn og telefonnummer så vi kan kontakte dig efterfølgende. Du kan læse om, hvordan vi indsamler og håndterer dine data i vores privatlivspolitik her.

Sender